Citace

Poskytovatel softwaru upozorňuje, že informace zde uvedené mají pouze informační charakter, nejsou právně závazné a jsou využitelné na vlastní odpovědnost a riziko každého uživatele. Z toho důvodu taktéž poskytovatel není odpovědný za případné škody, které by vznikly neuváženým použitím nebo zneužitím poskytnutých informací.

Poskytovatel softwaru dále upozorňuje, že údaje a informace uvedené v jednotlivých reportech neposkytují právní rámec pro oceňování jednotlivých nemovitostí a určování aktuálních majetkových poměrů a primárně neslouží jako podklad při poskytování bankovních produktů soukromým a podnikatelským subjektům.

Jednotlivé reporty jsou vygenerovány pomocí systému iParcely.cz v den jejich generování.

© AOPK ČR: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2021. Podléhá licenci Creative Commons, původ 4.0 Mezinárodní. Dostupné z: www.data.nature.cz

© Česká geologická služba: Česká geologická služba [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2021. Podléhá licencí Creative Commons BY 4.0 Mezinárodní. Dostupné z: www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/stahovaci-sluzby

© Český úřad zeměměřický a katastrální: Mapový podklad – Data50 [online]. Praha: ČÚZK, 2020. Podléhá licencí Creative Commons BY 4.0 Mezinárodní. Dostupné z: www.geoportal.cuzk.cz

© Český úřad zeměměřický a katastrální: Mapový podklad – Data50 [online]. Praha: ČÚZK, 2020. Podléhá licencí Creative Commons BY 4.0 Mezinárodní. Dostupné z: www.geoportal.cuzk.cz
© Český úřad zeměměřický a katastrální: Mapový podklad – Data50 [online]. Praha: ČÚZK, 2021. Podléhá licencí Creative Commons BY 4.0 Mezinárodní. Dostupné z: www.geoportal.cuzk.cz
© Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce: Ochranná pásma vodních zdrojů [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2021. Dostupné z: www.heis.vuv.cz
© Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce: Záplavová území [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2010, 2022. Dostupné z: www.heis.vuv.cz
© Strategické hlukové mapy 2017: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2017, 2021. Dostupné z: www.inspire-geoportal.ec.europa.eu
© INSPIRE – Pole koncentrací látek znečišťující ovzduší: Český hydrometeorologický ústav [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2019, 2021. Podléhá licencí Creative Commons BY 4.0 Mezinárodní. Dostupné z: www.inspire-geoportal.ec.europa.eu
© INSPIRE Kulturní památky: Národní památkový ústav [online]. Praha: Ministerstvo kultury, 2021, 2021. Podléhá licencí Creative Commons BY 4.0 Mezinárodní CC BY-SA 4.0 CZ. Dostupné z: www.inspire.npu.cz
© 2018 BROWNFIELDY CZ.: Národní databáze brownfieldů [online]. Praha: CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2018, 2021. Dostupné z: www.brownfieldy.eu
© SEKM3 – Systém evidence kontaminovaných míst: Odboru environmentálních rizik a ekologických škod [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2021, 2022. Dostupné z: www.sekm.cz
© Celostátní databáze BPEJ: Státní pozemkový úřad [online]. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017, 2022. Dostupné z: www.spucr.cz
© Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce: Zranitelné oblasti [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2021. Dostupné z: www.heis.vuv.cz

© Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce: Chráněné oblasti přírodní akumulace vod [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2021. Dostupné z: www.heis.vuv.cz

© Česká geologická služba, 2022